POLITYKA PRYWATNOŚCI

Za niniejszy serwis internetowy odpowiada SOUTHFIELD CORPORATION DBA Z firmą ILLINOIS BRICK COMPANY można skontaktować się pocztą pod adresem 8995 W. 95th Street, Palos Hills, IL 60465, telefonicznie pod numerem 708.344.1000 oraz pocztą elektroniczną pod adresem info@illinoisbrick.com. Serwer WWW, na którym jest umieszczony niniejszy serwis, jest własnością firmy Inner Source Computer Services, Inc. i jest przez nią utrzymywany. Do serwisu www.illinoisbrick.com mają zastosowanie niżej wymienione zasady.

1. Zbieranie danych osobowych od osób odwiedzających serwis
ILLINOIS BRICK automatycznie gromadzi i/lub monitoruje następujące informacje (1) nazwy domen serwera macierzystego, adresy e-mail, typ komputera klienta i typ przeglądarki internetowej odwiedzających serwis WWW ILLINOIS BRICK, (2) imiona i nazwiska, nazwy firm, numery telefonów, numery faksów, liczby odwiedzanych stron, adresy e-mail oraz inne informacje, które odwiedzający dobrowolnie przekazują podczas komunikacji z ILLINOIS BRICK za pośrednictwem poczty elektronicznej, oraz (3) powiązane z użytkownikami informacje o odwiedzanych przez nich stronach. ILLINOIS BRICK nie umieszcza plików cookie na dyskach twardych odwiedzających. W internetowych plikach cookie są zapisywane identyfikator odwiedzającego, hasło, nazwa użytkownika, preferencje wyświetlania oraz strony serwisu WWW obejrzane przez odwiedzającego. Pliki cookie są przechowywane na dysku twardym odwiedzającego i nie są przechowywane w żadnej formie przez ILLINOIS BRICK. Odwiedzający mogą odrzucić internetowy plik cookie za pomocą odpowiedniej funkcji oprogramowania klienta WWW, jeśli jest dostępna. Kiedy odwiedzający wykonuje wyszukiwanie za pomocą mechanizmu wyszukiwania udostępnianego przez ILLINOIS BRICK, ILLINOIS BRICK rejestruje informacje identyfikujące odwiedzającego lub łączące odwiedzającego z wyszukiwaniem. Odpowiednio do potrzeb związanych ze świadczeniem usług, ILLINOIS BRICK rejestruje ograniczone informacje w przypadku każdego żądania wyszukiwania.

2.  Wykorzystywanie zebranych danych osobowych
Dane osobowe zebrane przez ILLINOIS BRICK będą używane przez ILLINOIS BRICK w celach redakcyjnych i jako informacje zwrotne, do celów marketingowych i promocyjnych, do analizy statystycznej zachowań użytkowników, do rozwoju produktów, ulepszania treści oraz dostosowywania zawartości i układu serwisu ILLINOIS BRICK. Dane dotyczące serwerów macierzystych odwiedzających są zbierane w celu przeglądu wewnętrznego i usuwane. Imiona i nazwiska, adresy pocztowe i e-mail, numery telefonów i inne zebrane informacje kontaktowe mogą być dodawane do baz danych ILLINOIS BRICK i wykorzystywane do przyszłych powiadomień telefonicznych i pisemnych o aktualizacjach serwisu, nowych produktach i usługach lub zbliżających się wydarzeniach.

3. Ujawnianie danych osobowych stronom trzecim
ILLINOIS BRICK nie będzie uzyskiwać zgody odwiedzających serwis przed umieszczeniem zebranych danych w serwisie internetowym ILLINOIS BRICK, ich udostępnieniem, wypożyczeniem, sprzedażą lub innego rodzaju ujawnieniem stronom trzecim. Każda strona trzecia, której SOUTHFIELD CORPORATION udostępnia, wypożycza, sprzedaje lub w inny sposób ujawnia dane osobowe musi być starannie oceniona przez ILLINOIS BRICK, uznana przez ILLINOIS
BRICK za renomowaną i wykorzystywać dane osobowe do reklamowania produktów i usług, które ILLINOIS BRICK uzna według swojej swobodnej oceny za potencjalnie interesujące dla odwiedzających ten serwis. ILLINOIS BRICK będzie ujawniać stronom trzecim wyłącznie informacje, które zostały świadomie i dobrowolnie ujawnione przez odwiedzających.

4. Strona zastrzeżenia o niepublikowaniu danych
Odwiedzający mogą zastrzec, że ich informacje osobowe nie mogą być zbierane przez ILLINOIS BRICK, używane przez ILLINOIS BRICK do celów dodatkowych, ujawniane stronom trzecim, ani używane przez ILLINOIS BRICK lub strony trzecie w celu przesyłania korespondencji reklamowej do odwiedzających, kontaktując się z ILLINOIS BRICK pod numerem telefonu 708.344.1000 lub adreseminfo@illinoisbrick.com.

5. Dostęp do danych osobowych i możliwość ich poprawiania
Na żądanie przekazane listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, ILLINOIS BRICK dostarczy odwiedzającemu podsumowanie wszystkich informacji osobowych przechowywanych przez ILLINOIS BRICK odnośnie odwiedzającego. Odwiedzający mogą modyfikować, korygować, zmieniać lub aktualizować swoje dane, a także spowodować usunięcie ich danych osobowych z bazy danych ILLINOIS BRICK. ILLINOIS BRICK przesyła dane osobowe wyłącznie na zarejestrowany adres e-mail, z którym jest powiązane imię i nazwisko użytkownika.

6. Zbieranie danych osobowych od dzieci
Serwis ILLINOIS BRICK nie jest przeznaczony dla osób poniżej 18 roku życia, ani wśród nich reklamowany. ILLINOIS BRICK nie zbiera, ani nie zamieszcza informacji od dzieci poniżej 13 roku życia.

7. Prawo ILLINOIS BRICK do kontaktu z użytkownikiem
ILLINOIS BRICK zastrzega sobie prawo do kontaktowania się użytkownikami odwiedzającymi serwis w sprawie polityki prywatności lub jakichkolwiek innych polityk lub umów istotnych dla odwiedzających serwis.

8. Prawo ILLINOIS BRICK do zmiany polityki prywatności
SOUTHFIELD CORPORATION DBA ILLINOIS BRICK COMPANY zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w dowolnym czasie przez powiadomienie odwiedzających o jej istnieniu i lokalizacji.

Rozpocznij kolejny projekt budowlany.

Zaplanuj wizytę w jednym z naszych salonów wystawowych w rejonie Chicago.