ZASTRZEŻENIA I POWIADOMIENIA PRAWNE

Uzyskując dostęp, przeglądając lub w inny sposób korzystając z tego serwisu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na poniższe postanowienia. Prosimy o uważne przeczytanie tych zastrzeżeń i powiadomień:

1. Ten serwis internetowy jest własnością firmy SOUTHFIELD CORPORATION DBA ILLINOIS BRICK COMPANY i jest przez nią kontrolowany. Dostęp do tego serwisu i korzystanie z niego oraz z wszystkich treści, usług, materiałów, informacji, baz danych i systemów ILLINOIS BRICK podlega niniejszym Zastrzeżeniom i Powiadomieniom, wszelkim Umowom oraz obowiązującym prawom i przepisom (w tym wszystkim prawom, przepisom i ograniczeniom, które dotyczą eksportu i importu), z których wszystkie mogą ulec co jakiś czas zmianie, bez uprzedniego powiadomienia. Co pewien czas ILLINOIS BRICK może (a) uzupełniać lub dokonywać zmian niniejszych Zastrzeżeń i Powiadomień oraz innych zasad lub procedur dostępu i użytkowania, dokumentacji, procedur bezpieczeństwa i standardów wyposażenia, (b) zmieniać rodzaj i lokalizację wyposażenia systemowego, obiektów lub oprogramowania ILLINOIS BRICK, lub (c) modyfikować lub wycofać każdą określoną usługę lub produkt, które są wymienione w niniejszym serwisie internetowym lub w jakiejkolwiek bazie danych, materiale, usłudze lub systemie ILLINOIS BRICK. Firma ILLINOIS BRICK zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do niniejszego serwisu internetowego lub podjęcia innych działań, które w uzasadniony sposób uzna za niezbędne, w celu uzyskania zgodności z prawem lub ochrony własnych praw lub praw jej klientów. Jakikolwiek dostęp, próba dostępu lub wykorzystywania tego serwisu internetowego do jakiegokolwiek niedozwolonego lub niezgodnego z prawem celu są wyraźnie zabronione.

2. Serwis internetowy jest udostępniany bezpłatnie, jako udogodnienie dla odwiedzających, w celu informacji, edukacji i komunikacji. Chociaż informacje i porady ILLINOIS BRICK zawarte w tym serwisie internetowym zostały opracowane i zebrane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne, ILLINOIS BRICK nie udziela żadnych gwarancji, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za poprawność, wystarczalność, ani kompletność tych informacji, materiałów lub zaleceń. ILLINOIS BRICK nie deklaruje, ani nie poświadcza ścisłości lub wiarygodności jakichkolwiek informacji, treści lub reklam, które są zawarte w tym serwisie, rozprowadzane za pomocą tego serwisu, do których prowadzą odsyłacze z tego serwisu, które są z niego pobierane lub do których uzyskuje się z niego dostęp, ani jakości jakichkolwiek produktów informacji, innych materiałów lub usług, które są wyświetlane, uzyskiwane lub nabywane przez Użytkownika w rezultacie korzystania z tego serwisu internetowego lub jakiejkolwiek innej usługi, bazy danych, materiałów lub systemu ILLINOIS BRICK. Użytkownik niniejszym potwierdza, że polegając na jakichkolwiek informacjach lub materiałach czyni to na swoje wyłączne ryzyko. ILLINOIS BRICK zastrzega sobie prawo, według swojego uznania i bez jakichkolwiek zobowiązań, do poprawy każdego błędu lub braku w jakiejkolwiek części niniejszego serwisu internetowego lub w jakiejkolwiek usłudze, bazie danych, materiałach lub systemie ILLINOIS BRICK, w dowolnym czasie, za powiadomieniem użytkownika lub bez powiadomienia.

3. Bez uprzedniej pisemnej zgody ILLINOIS BRICK, której to zgody ILLINOIS BRICK może udzielić lub odmówić według swojego swobodnego uznania, Użytkownikowi nie wolno: (a) odsprzedawać, podlicencjonować, wypożyczać, dzierżawić lub w inny sposób publicznie rozpowszechniać jakichkolwiek informacji, usług lub baz danych ILLINOIS BRICK lub jakichkolwiek ich części, zawartych w nich informacji lub jakiegokolwiek dostępu do nich; (b) używać swojego dostępu do tego serwisu internetowego lub informacji, usług, baz danych lub systemu ILLINOIS BRICK w celu eksportu lub reeksportu danych technicznych w sposób naruszający prawa i przepisy USA w zakresie kontroli eksportu; (c) używać tego serwisu internetowego lub jakichkolwiek informacji, usług, baz danych lub systemów ILLINOIS BRICK, do których użytkownik uzyskał dostęp, w sposób naruszający jakiekolwiek przepisy federalne lub stanowe, w tym przepisy o ochronie prywatności danych, rozporządzenia i taryfy komunikacyjne, lub naruszający prawa własności intelektualnej lub nadużywający zastrzeżonych informacji stron trzecich lub propagujący nielegalny lub oszukańczy system lub działania, przy czym dotyczy to również umieszczania jakichkolwiek informacji w bazach danych, które należą do ILLINOIS BRICK lub są przez nią licencjonowane; (d) kopiować lub przesyłać jakiekolwiek informacje, usługi, bazy danych lub dokumentację ILLINOIS BRICK, za wyjątkiem przypadków gdy zostało to dozwolone przez ILLINOIS BRICK; ani (e) modyfikować, adaptować, odtwarzać kod źródłowy, dekompilować, dezasemblować, tłumaczyć ani przekształcać jakiejkolwiek części baz danych lub systemu ILLINOIS BRICK lub wyboru, koordynacji lub uporządkowania produktów lub usług w jakiejkolwiek bazie danych ILLINOIS BRICK.

4. Wszelkie informacje, w tym między innymi komentarze, sugestie, pomysły, elementy graficzne oraz inne informacje przekazane ILLINOIS BRICK za pośrednictwem tego serwisu internetowego są uznawane za niemające charakteru poufnego i stanowią wyłączną własność ILLINOIS BRICK. ILLINOIS BRICK ma prawo do wykorzystywania wszelkich zgłoszonych informacji lub pomysłów w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez wynagrodzenia ani podawania źródła.

5. Nikomu nie wolno tworzyć odsyłaczy prowadzących do tego serwisu internetowego lub z tego serwisu internetowego, bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiedniego pracownika ILLINOIS BRICK, której udzielenie lub odmowa zależy od wyłącznego uznania ILLINOIS BRICK. ILLINOIS BRICK zastrzega sobie prawo do usunięcia odsyłacza do tego serwisu internetowego lub wychodzącego z tego serwisu internetowego, według swego swobodnego uznania, w dowolnym czasie i z dowolnej przyczyny. W celu uzyskania takiej zgody należy skontaktować się z ILLINOIS BRICK pod adresem info@illinoisbrick.com. Wszystkie zatwierdzone odsyłacze muszą prowadzić do strony głównej tego serwisu. Umieszczanie tego serwisu internetowego w ramkach jest wyraźnie zabronione.

6. ILLINOIS BRICK zaleca użytkownikowi ostrożność przy przeglądaniu tego serwisu internetowego oraz Internetu. Poza tym odsyłacze w tym serwisie internetowym mogą prowadzić do serwisów zawierających informacje, które niektórzy mogą uważać za obraźliwe lub niestosowne. Takie powiązane serwisy internetowe mogą nie być pod kontrolą ILLINOIS BRICK, a ILLINOIS BRICK nie składa żadnych oświadczeń odnośnie takich serwisów internetowych, do których użytkownik może uzyskać dostęp za pomocą odsyłacza z tego serwisu internetowego; w związku z tym ILLINOIS BRICK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ścisłość, poszanowanie praw autorskich, zgodność z prawem, zasadność bądź przyzwoitość jakichkolwiek materiałów zawartych w serwisach internetowych, które mogą być dostępne za pomocą odsyłacza prowadzącego do tego serwisu internetowego lub z tego serwisu internetowego, ani za sam odsyłacz. ILLINOIS BRICK udostępnia te odsyłacze Użytkownikowi wyłącznie jako udogodnienie, a umieszczenie jakiegokolwiek odsyłacza w tym serwisie internetowym nie stanowi, ani nie powinno być traktowane jako polecanie przez ILLINOIS BRICK takich powiązanych serwisów internetowych.

7. Wszystkie informacje lub treści dostępne w tym serwisie, lub uzyskane za jego pomocą są dostarczane „takimi jakie są” bez jakiejkolwiek gwarancji, a użytkownik niniejszym zrzeka się wszelkich innych gwarancji, które mogłyby ich dotyczyć, co obejmuje między innymi wszelkie gwarancje przydatności do celów handlowych, przydatności do określonego zastosowania lub gwarancję dotyczące nienaruszania praw stron trzecich. SOUTHFIELD CORPORATION NIE GWARANTUJE ŻE JAKIEKOLWIEK INFORMACJE, TREŚCI LUB INNE MATERIAŁY BĘDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE DZIAŁANIE JAKIEJKOLWIEK USŁUGI, BAZY DANYCH, MATERIAŁÓW LUB INNYCH PRODUKTÓW ILLINOIS BRICK LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, PROGRAMÓW SYSTEMÓW LUB DANYCH STRON TRZECICH, UŻYWANYCH WSPÓLNIE Z FIRMĄ SOUTHFIELD LUB JEJ JEDNOSTKĄ ZALEŻNĄ, ZA ICH POŚREDNICTWEM LUB PRZEZ NIE DOSTARCZONYCH, BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE JAKIEKOLWIEK WADY TAKICH INFORMACJI, USŁUG, SYSTEMÓW, BAZ DANYCH LUB MATERIAŁÓW ZOSTANĄ LUB MOGĄ ZOSTAĆ USUNIĘTE. W ŻADNYM PRZYPADKU ILLINOIS BRICK NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA (W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC JAKIEJKOLWIEK OSOBY LUB OSÓB, KTÓRYCH ROSZCZENIE LUB ROSZCZENIA SĄ OPARTE NA PRAWIE LUB PRAWACH, KTÓRE ROŚCI SOBIE UŻYTKOWNIK LUB Z NICH WYWODZONE) W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ, WNOSZONYCH W JAKIMKOLWIEK CZASIE, DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU TEGO SERWISU INTERNETOWEGO LUB Z NIM ZWIĄZANYCH, W RAMACH ODPOWIEDZIALNOŚCI UMOWNEJ, PRZEPISÓW O CZYNACH NIEDOZWOLONYCH, ODPOWIEDZIALNOŚCI CAŁKOWITEJ LUB NA PODSTAWIE INNEJ TEORII PRAWNEJ. PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE GWARANCJI DOMNIEMANYCH, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA.

8. UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STOSOWANIE ODPOWIEDNICH ZABEZPIECZEŃ PRZED SZKODAMI, KTÓRE MOGŁYBY ZOSTAĆ SPOWODOWANE W JEGO SYSTEMACH LUB DZIAŁANIACH, PRZEZ WADY LUB BRAKI W TYM SERWISIE INTERNETOWYM, W JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH, USŁUGACH, SYSTEMIE, BAZACH DANYCH LUB MATERIAŁACH FIRMY SOUTHFIELD LUB ICH CZĘŚCI. UŻYTKOWNIK UZNAJE RÓWNIEŻ, ŻE KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA I BAZY DANYCH MOGĄ ZAWIERAĆ BŁĘDY, BYĆ PRZEDMIOTEM MANIPULACJI I WŁAMAŃ ORAZ ŻE POMIMO TEGO, IŻ SOUTHFIELD CORPORATION STOSUJE ROZSĄDNIE UZASADNIONE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA, ABY ZAPOBIEC TAKIM ZDARZENIOM, SOUTHFIELD CORPORATION NIE GWARANTUJE, ŻE TAKIE ZDARZENIA NIE WYSTĄPIĄ. INSTALACJE I INFORMACJE WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, A TAKŻE SYSTEMY I PROCEDURY STRON TRZECICH MOGĄ WPŁYWAĆ NA WYNIKI I BŁĘDY W KAŻDYM ZAMÓWIENIU, ELEKTRONICZNEJ TRANSMISJI LUB KOMUNIKACJI, CO MOŻE POWODOWAĆ ISTOTNE BŁĘDY W WYNIKACH, W TYM NIEPRAWIDŁOWE INFORMACJE, ZAMÓWIENIA I UMOWY. POZA TYM BŁĘDY MOGĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO INFORMACJI LUB ZAMÓWIEŃ W TRAKCIE ICH TRANSMISJI W SIECIACH ELEKTRONICZNYCH. UŻYTKOWNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO WDROŻENIA I PRZYJĘCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ODPOWIEDNIE PROCEDURY PRZEGLĄDU I POTWIERDZANIA, SŁUŻĄCE DO WERYFIKACJI I POTWIERDZENIA ZAMÓWIEŃ LUB INNYCH TRANSAKCJI, W KTÓRYCH UCZESTNICZY, PRZY UŻYCIU SERWISU INTERNETOWEGO, INFORMACJI, USŁUG, BAZ DANYCH, SYSTEMÓW LUB INNYCH MATERIAŁÓW ILLINOIS BRICK.

9. UŻYTKOWNIK JEST RÓWNIEŻ WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPEWNIENIE, ŻE JAKIEKOLWIEK WPISY DOKONANE PRZEZ NIEGO LUB NA JEGO RZECZ W TYM SERWISIE INTERNETOWYM LUB JAKICHKOLWIEK INFORMACJACH, USŁUDZE, SYSTEMIE LUB BAZIE DANYCH ILLINOIS BRICK NIE ZAWIERAJĄ ŻADNEGO WIRUSA, ANI ŻADNEGO INNEGO KODU PROGRAMOWEGO, ANI PROCEDURY, KTÓRYCH CELEM JEST PRZERWANIE DZIAŁANIA, SKASOWANIE, UTRUDNIENIE DZIAŁANIA LUB JAKIEKOLWIEK INNE USZKODZENIA TEGO SERWISU LUB JAKIEGOKOLWIEK SYSTEMU, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH JAKIEGOKOLWIEK INNEGO UŻYTKOWNIKA INFORMACJI, USŁUG, BAZ DANYCH, MATERIAŁÓW LUB SYSTEMU ILLINOIS BRICK. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NINIEJSZYM PRZEJĄĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZABEZPIECZYĆ FIRMĘ SOUTHFIELD, JEJ PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, PRZEDSTAWICIELI, LICENCJODAWCÓW I DOSTAWCÓW PRZED WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ROSZCZENIEM, KOSZTEM LUB ŻĄDANIEM ODSZKODOWANIA, WYNIKAJĄCYMI Z JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA LUB PROCESU SĄDOWEGO, ZE STRONY JAKIEGOKOLWIEK TAKIEGO UŻYTKOWNIKA, W ZWIĄZKU Z TAKIM WIRUSEM, KODEM KOMPUTEROWYM LUB PODPROGRAMEM.

10. ANI FIRMA ILLINOIS BRICK ANI JEJ PRACOWNICY, AGENCI, PRZEDSTAWICIELE, LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM PRZYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, OKAZJE LUB KORZYŚCI BIZNESOWE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, ANI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, WTÓRNE, POŚREDNIE LUB UBOCZNE STRATY, SZKODY LUB WYDATKI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB NADUŻYWANIEM TEGO SERWISU INTERNETOWEGO, LUB ZWIĄZANE Z JAKIMKOLWIEK SERWISEM INTERNETOWYM POŁĄCZONYM Z NIM ODSYŁACZAMI, LUB JAKIMIKOLWIEK INFORMACJAMI, TREŚCIAMI LUB INNYMI MATERIAŁAMI LUB OPROGRAMOWANIEM UŻYWANYMI Z NIMI, ZA UŻYCIE LUB BRAK MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, NIEZGODNOŚĆ LUB OGRANICZONĄ DOSTĘPNOŚĆ JAKICHKOLWIEK INFORMACJI, TREŚCI LUB USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ILLINOIS BRICK ZA POŚREDNICTWEM TEGO SERWISU, ZA WSZELKIE INFORMACJE UDOSTĘPNIONE W SYSTEMIE ILLINOIS BRICK ANI ZA JAKIEKOLWIEK ZOBOWIĄZANIE W RAMACH TEGO SERWISU BĄDŹ JEGO PRZEDMIOT, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE ROSZCZENIE JEST WYWODZONE Z NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA GWARANCJI, ZANIEDBANIA, RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA, CAŁKOWITEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII ZADOŚĆUCZYNIENIA, A TAKŻE OD TEGO, CZY FIRMA ILLINOIS BRICK ZOSTAŁA POINFORMOWANA Z WYPRZEDZENIEM O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

11. Jeśli jakakolwiek część lub części niniejszych Zastrzeżeń i Powiadomień zostaną uznane za nieważne, pozostałe części pozostaną ważne i możliwe do egzekwowania. Żadne postanowienie niniejszych Zastrzeżeń i Powiadomień nie wpływa na ustawowe prawa konsumentów, których nie można się zrzec lub ograniczyć na mocy umowy. Korzystanie przez użytkownika z tego serwisu internetowego, informacji treści, usług lub innych materiałów ILLINOIS BRICK oraz wszystkie inne sprawy między ILLINOIS BRICK i użytkownikiem, które są z tym związane, podlegają obowiązującemu prawu federalnemu Stanów Zjednoczonych oraz prawu stanu Illinois, z wyłączeniem przepisów prawa kolizyjnego. Użytkownik niniejszym zgadza się na zrzeczenie wszelkiego prawa do procesu przed sądem przysięgłych, w przypadku jakiegokolwiek procesu związanego z tym serwisem internetowym lub jakimikolwiek informacjami, treściami, usługami lub innym produktem ILLINOIS BRICK. Jakikolwiek proces lub postępowanie, wynikające z przedmiotu niniejszego dokumentu lub z nim związane muszą być rozpoczęte w ciągu jednego roku od daty, z którą po raz pierwszy zaistniało zgłaszane prawo, roszczenie, żądanie lub uzasadnienie dla powództwa. Sądami właściwymi dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub z nią związanych będą sądy stanowe i federalne w Chicago, w stanie Illinois.

12. Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i ograniczeń eksportowych. Informacje, które ILLINOIS BRICK umieszcza w tym serwisie internetowym lub udostępnia za jego pośrednictwem mogą zawierać odwołania do produktów, programów i usług ILLINOIS BRICK lub stron trzecich, których dostępność nie została ogłoszona, ani nie są dostępne w kraju użytkownika. Takie odwołania nie oznaczają, że ILLINOIS BRICK lub taka strona trzecia zamierzają ogłosić dostępność lub udostępnić takie produkty, programy lub usługi w kraju Użytkownika. W sprawie dotyczącej jakichkolwiek tego rodzaju produktów, programów lub usług należy uzyskać informacje od ILLINOIS BRICK lub odpowiedniej strony trzeciej. Niniejszy serwis internetowy może zawierać inne powiadomienia o własności i prawach autorskich, których postanowień należy przestrzegać. Wszelkie prawa, które nie zostały niniejszym wyraźnie udzielone, są zastrzeżone.

13. Każde oprogramowanie, które jest pobierane z tego serwisu internetowego lub z innego systemu lub usługi ILLINOIS BRICK dla lub w imieniu Stanów Zjednoczonych Ameryki, ich instytucji i/lub agend pomocniczych („Rząd Stanów Zjednoczonych), jest dostarczane z Ograniczonymi Prawami. Używanie, powielanie lub ujawnianie przez Rząd USA podlega ograniczeniom, które są określone odpowiednio w akapicie (c)(1)(ii) klauzuli Prawa do Danych Technicznych I Oprogramowania Komputerowego w DFARS 252.227-7013, lub w akapitach (c)(1) i (2) Komercyjne Oprogramowanie Komputerowe – Ograniczone Prawa w 48 CFR 52.227-19.

14. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek pytania dotyczące tego serwisu internetowego, jego zawartości lub niniejszych Zastrzeżeń i Powiadomień, może skontaktować się z ILLINOIS BRICK pod adresem info@illinoisbrick.com. 2008 SOUTHFIELD CORPORATION DBA ILLINOIS BRICK COMPANY Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rozpocznij kolejny projekt budowlany.

Zaplanuj wizytę w jednym z naszych salonów wystawowych w rejonie Chicago.